J B L Nitrit Test-Set NO2

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Dammar
  • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

Bruksanvisning från J B L (när det står akvariet kan man lika gärna läsa trädgårdsdammen)

J B L Nitrit Test-Set NO2 används för att exakt mäta och regelbundet kontrollera nitrithalten inom mätområdet på 0.025-1,0 mg/l (ppm) i söt- och saltvatten. Tack vare en kompensationsmetod som utvecklats av JBL är mätresultaten exakta och tillförlitliga även i något färgat akvarievatten, som det är exempelvis vid torvfiltrering och sjukdomsbehandling.

NO2 testset

Varför bör man testa nitritvärdet?

Nedbrytnings- och mineraliseringsprocesserna i allt organiskt material i akvariet (foderrester, döda växtdelar, fiskarnas utsöndringar) sker i fyra steg: protein-ammonium-nitrit-nitrat. Vissa bakterier sköter om denna process. Genom att mäta de olika mellanstegen ammonium, nitrit och nitrat kan man göra sig en bild av hur pass bra akvariesystemet ”fungerar”. Normalt bör koncentrationen av ammonium och nitrit inte överstiga 0,2 mg/l (ppm). Högre värden kan innebära att bakteriefloran är störd. Nitrit är liksom ammoniak mycket giftigt för fiskar. Beroende på hur känslig fiskarten är kan redan koncentrationer mellan 0,5 och 1 mg/l (ppm) ha dödlig verkan. I allmänhet kan sägas att saltvattenfiskar och unga fiskar är känsligare än vuxna.

NO2 testset

Botemedel:

– Kortsiktig åtgärd: delvattenbyte ca 50 %.

– Långfristiga åtgärder: använd ett lämpligt biologiskt filter; ge mindre foder; minska eventuellt antalet fiskar; pH 7-7,5 i sötvatten; koldioxidgödning med J B L PROFLORA-system.

Riskupplysningar:

R 36/38 Irriterar ögonen och huden.

Skyddsanvisningar:

S 1/2 Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn.

S 26 Vid stänk i ögonen spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

S 37/39 Använd lämpliga skyddshandskar och skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S 45 Vid olycksfall eller illamående krävs omedelbar läkarvård. Visa om möjligt upp denna bruksanvisning.

Lämna ett svar