Behandling av personuppgifter
Vi på JaHa AB är medvetna om att du bryr dig om hur dina personuppgifter hanteras av oss och vi lovar att se till att den information du lämnar till oss tas om hand på rätt sätt.

Denna integritetspolicy beskriver de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla personuppgifter som kommer oss till del förvaras på ett säkert sätt och förblir konfidentiella och endast används för de syften som du har samtyckt till.

JaHa AB är personuppgiftsansvarig för den information du lämnar och som vi hanterar. Om du har några frågor eller kommentarer som gäller denna integritetspolicy kan du antingen skicka e-post till info@jaha.se eller skriva till Jaha AB, Nyponstigen 16, 771 43 Ludvika.

Personuppgifter
De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 198.187.55.8.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken och spara dina produkter i kundvagnen. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

Personuppgifterna används av JaHa för de syften som anges nedan

De personuppgifter du lämnar, kommer endast att användas för följande syften:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • För marknadsföringsändamål, inklusive att lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från JaHa som du kan vara intresserad av.
  • För intern granskning och liknande.
  • För att se till att webbplatsen fungerar som den skall och för att förbättra webbplatsens innehåll.
  • För att skräddarsy webbplatsens innehåll för varje enskild användare.
  • För att informera dig om uppdateringar av webbplatsen.
  • För statistiska ändamål, exempelvis statistik kring användarnas preferenser vad gäller webbplatsen.
  • För att hantera din beställning i webbutiken.

Dina personuppgifter kan komma att avpersonifieras för statistiska ändamål.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dina samtycken och på det sätt som lagen föreskriver.

Vidareförmedling av personuppgifter
Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke, eller om det på annat sätt är tillåtet enligt lag. Om du efterfrågar en tjänst från oss som kräver att vi lämnar vidare dina personuppgifter till en tredje part som då i sin tur blir personuppgiftsansvarig för dina uppgifter, kommer vi att klart och tydligt informera dig om detta. De biträden som behandlar dina personuppgifter på våra vägnar, exempelvis leverantörer, är endast tillåtna att behandla uppgifterna enligt våra instruktioner och i enlighet med personuppgiftslagen.

Period för behandling
Vi kommer endast att lagra dina personuppgifter under den tid som behövs för att försäkra funktionalitet eller tillhandahålla den tjänst som du efterfrågat. I normalfallet kommer dina uppgifter att lagras under ett års tid. Det kan bli fråga om längre tid om speciella omständigheter föreligger, såsom en tvist eller ett klagomål.

Dina rättigheter
Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta info@jaha.se. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter rättade och/eller raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till info@jaha.se. Du kan också begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter, exempelvis om riktigheten hos uppgifterna ifrågasatts eller behandlingen varit i strid mot lag. Dessutom har du rätt att få del av de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett särskilt gängse format så att du kan använda det i ett annat sammanhang (data portabilitet), under förutsättning att vår behandling skett på grundval av dina samtycken.

När vår behandling sker på grundval av dina samtycken (exempelvis när du samtyckt till att få nyhetsbrev via e-post), kan du när som helst ta tillbaka till samtycke. För det fall du tar tillbaka ditt samtycke, påverkar detta ej lagligheten av den behandling som skett innan du tog tillbaka samtycket. För det fall du vill ta tillbaka ditt samtycke, är du välkommen att kontakta info@jaha.se eller skriva till JaHa AB, Nyponstigen 16, 771 43 Ludvika.

Om du inte är nöjd med det sätt på vilket vi har behandlat dina personuppgifter, har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen.

Ändringar av vår integritetspolicy
Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att informera dig direkt eller be om ditt samtycke fyra veckor innan vi genomför ändringarna.