Viktiga begrepp

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Pumpar
  • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

Det är viktigt att förstå hur man mäter kapaciteten på en pump om man ska kunna jämföra olika modeller och avgöra vilken som är mest lämplig.

Här reder vi ut några viktiga begrepp som är nödvändiga att förstå för att kunna ta ställning till vilken pump som är lämplig för din anläggning.

Max flöde och max tryckhöjd

Max flöde är ett mått på hur mycket vatten pumpen maximalt kan pumpa. Detta värde mäts alltid vid pumpen, d.v.s. utan ansluten slang eller kopplingar. Så fort som en slang ansluts och vattnet leds upp ovanför vattenytan ger pumpen mindre vatten.

Med max tryckhöjd menas hur högt pumpen maximalt kan tryck upp vatten. Tryckhöjden mäts från vattenytan upp till slangens högsta punkt. Vid max tryckhöjd orkar pumpen endast trycka upp vatten så att det står vatten i slangen, men det rinner inget vatten ur slangen.

Mängden vatten som pumpen klarar av att pumpa beror alltså på tryckhöjden. Den ger mest vatten vid noll tryckhöjd, d.v.s. vid vattenytan, och ingenting vid max tryckhöjd.

Pumpkurvan visar hur mycket vatten pumpen ger vid olika tryckhöjder

På diagrammet till höger syns två pumpkurvor som visar hur mycket vatten två olika pumpar ger vid olika tryckhöjder.

Exempel på pumpkurva

De grå linjerna visar hur man läser av diagrammet. För att läsa av hur mycket vatten pumpen ger vid en viss tryckhöjd följer man en linje vågrätt från den vänstra axeln tills den skär kurvan. Flödet vid den aktuella tryckhöjden avläses sedan genom att man följer en linje lodrätt ned till axeln som anger flöde.

I exemplet till höger finns två pumpkurvor utritade. Båda kurvorna börjar och slutar på samma ställe. Det betyder att dessa pumpar har samma max tryckhöjd och samma max flöde. Trots att data för dessa pumpar är samma så är de väldigt olika. När man följer de grå linjerna från den vänstra axeln fram tills de skär pumpkurvan och sedan läsa av flödet på andra axel ser man att den ena pumpen ger avsevärt mer vatten vid många tryckhöjder. Detta exempel visar att man inte kan jämföra två pumpar utan att ta hänsyn till hur mycket vatten de ger vid olika tryckhöjder. I vårt Pump-Demo kan du enkelt få fram hur mycket vatten de olika modellerna ger vid olika tryckhöjder.

Men det finns ytterligare en viktig faktor att ta hänsyn till när man ska beräkna hur mycket vatten en pump kommer att ge.

Motstånd i slangar och kopplingar påverkar också flödet

När pumpen trycker vatten genom en slang eller ett rör uppstår ett visst motstånd som gör att trycket ökar. Effekten av detta motstånd är att pumpen ger mindre vatten. Flera faktorer påverkar hur stort motståndet blir. Slangen längd påverkar naturligtvis, likaså slangens dimension, men även mängden vatten påverkar så att motståndet blir högre vid större pumpflöden. Varje koppling eller kraftig böj ökar också motståndet och gör att pumpen inte orkar trycka fram lika mycket vatten.

För maximalt flöde bör man alltså använda få kopplingar, dra slangen så rakt som möjligt och använda en grov slangdimension.

Jämför olika pumpmodeller i vår pumpdemonstration (Pump-Demo)

I vårt Pump-Demo kan du enkelt jämför olika modeller dammpumpar, filterpumpar och fontänpumpar under olika förhållanden. Sök pumpar för vattenfall eller filter. Jämför driftkostnad och välj energisnåla modeller.

I Pump-Demo visas ett diagram över hur mycket vatten pumpen ger vid olika tryckhöjder och om den ansluts med olika slangdimensioner.

Lämna ett svar