J B L Nitrat Test-Set NO3

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Dammar
  • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

Bruksanvisning från J B L (när det står akvariet kan man lika gärna läsa trädgårdsdammen)

J B L Nitrat Test-Set NO3 används för att mäta och regelbundet kontrollera nitrathalten inom mätområdet på 5-120 mg/l (ppm) i söt- och saltvatten. Tack vare en kompensationsmetod som utvecklats av J B L är mätresultaten exakta och tillförlitliga även i något färgat akvarievatten, som det är exempelvis vid torvfiltrering och sjukdomsbehandling.

NO3 testset

Varför bör man testa nitratvärdet?

Nedbrytnings- och mineraliseringsprocesserna i allt organiskt material i akvariet (foderrester, döda växtdelar, fiskarnas utsöndringar) sker i fyra steg: protein-ammonium-nitrit-nitrat. Vissa bakterier sköter om denna process. Genom att mäta de olika mellanstegen ammonium, nitrit och nitrat kan man göra sig en bild av hur pass bra akvariesystemet ”fungerar”. Normalt bör koncentrationen av ammonium och nitrit inte överstiga 0,2 mg/l (ppm). Högre värden kan innebära att bakteriefloran är störd. Kontinuerligt stigande nitrathalt i akvariet i kombination med låg till ej påvisbar ammonium- och nitrit är karakteristiskt för en väl fungerande bakterieflora. Nitrat är slutprodukten i mineraliseringen i akvariet, är ogiftigt även i relativt höga koncentrationer men har en negativ verkan på växternas tillväxt och vissa fiskars välbefinnande. Dessutom gynnar en hög nitrathalt algbildning. Därför bör man se till att nitrathalten inte överstiger 50 mg/l (ppm).

NO3 testset

Botemedel:

– Byt ut 20 % av vattnet varannan vecka. Filtrera med J B L NitratEx 36000.

Bruksanvisning:

1. Skölj båda provrören flera gånger med det vatten som ska undersökas.

2. Fyll båda provrören med vardera 10 ml provvätska med hjälp av den bifogade sprutan.

3. Tillsätt reagenserna i ett av de båda provrören på följande sätt:

A. 2 stora mått (breda ändan på den bifogade doppelskeden) reagens 1;

B. 6 droppar reagens 2, förslut röret och skaka kraftigt i en minut (pulvret löses inte helt!!);

C. Låt stå till färgen utvecklats fullständigt (ca 10 min).

4. Ställ båda provrören i vattenprovbehållaren: provröret med reagenstillsats i behållarens släta del, röret med obehandlat akvarievatten (blindprov) i behållarens skårade del.

5. Vrid färgskalan under vattenprovbehållaren tills färgen på provvätska med reagens motsvarar färgen på färgkortet under blindprovet.

6. Avläs nitrathalten i skåran på vattenprovbehållaren.

Observera

Om nitrathalten är högre än mätområdet fyller man provrören vid punkt 2 endast med 5 ml provvätska istället för 10 ml och tillsätter 5 ml destillerat vatten eller nitratfritt kranvatten (testa först) och försätter sedan enligt punkt 3-6. Resultatet multipliceras sedan med 2.

Riskupplysningar och skyddsanvisningar för reagens 1

Innehåller sulfanilsyra/vinsyra

Riskupplysningar:

R 36/38 Irriterar ögonen och huden.

Skyddsanvisningar:

S 1/2 Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn.

S 26 Vid stänk i ögonen spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

S 37/39 Använd lämpliga skyddshandskar och skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S 45 Vid olycksfall eller illamående krävs omedelbar läkarvård. Visa om möjligt upp denna bruksanvisning.

Lämna ett svar