J B L Fosfat Test-Set PO4

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Dammar
  • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

Bruksanvisning från J B L (när det står akvariet kan man lika gärna läsa trädgårdsdammen)

J B L Fosfat Test-Set PO4 används för att mäta och regelbundet kontrollera fosfathalten inom mätområdet på 0.25-10,0 mg/l (ppm) i söt- och saltvatten. En kompensationsmetod som utvecklats av J B L gör mätresultaten exakta och tillförlitliga även i något färgat akvarievatten, som det är exempelvis vid torvfiltrering och sjukdomsbehandling.

PO4 testset

Varför bör man testa fosfatvärdet?

I vatten ute i naturen förekommer fosfat, ett viktigt näringsämne för växter, endast i låga koncentrationer. I genomsnitt ligger fosfatvärdet vid ca 0,01 mg/l i sötvatten och ca 0.07 mg/l i saltvatten. Växter och alger har anpassat sig till denna magra fosfattillgång och klarar sig därför på mycket små mängder. Fosfatet i akvarievatten kommer huvudsakligen från fiskarnas matsmältningsprocesser och från foderrester. Under ogynnsamma betingelser kan fosfathalten stiga till 100 gånger högre värden än naturen eller ännu mer. Detta har oundvikligen till följd att inte önskvärda alger förökar sig explosionsartat. Genom att mäta fosfathalten med JBL Fosfat test-set PO4 kan denna fara uppdagas i god tid och avvärjas med lämpliga åtgärder. Här är det viktigt att veta att alger kan lagra fosfat i avsevärda mängder. Därigenom kan algerna fortsätta att föröka sig i samma takt även sedan fosfathalten sänkts i akvarievattnet. Ju tidigare man upptäcker faran med en stigande fosfathalt, desto större är utsikterna att kunna avvärja en uppkommande algplåga. I sötvattenakvariet kan fosfatvärden kring 0,5 mg/l anses normala. I saltvatten bör fosfathalten ligga så nära det naturliga värdet som möjligt.

PO4 testset

Botemedel:

– Filtrering med J B L PhosEx 20 000.

– Regelbundna delvattenbyten (20-30 % varannan vecka).

– Artanpassad utfodring i rätta mängder och inte för välmenad.

– Undvik fosfathaltiga vattenpreparat. Växtnäringspreparat för rums- och balkongväxter har inget att göra i akvariet! Vattenpreparat från J B L innehåller varken fosfat eller nitrat.

Bruksanvisning:

1. Skölj båda provrören flera gånger med det vatten som ska undersökas.

2. Fyll båda provrören med vardera 5 ml provvätska med hjälp av den bifogade sprutan.

3. Tillsätt reagenserna i ett av de båda provrören på följande sätt:

A. en stor mätsked (breda ändan på den bifogade dubbelskeden) reagens 1, skaka provröret lätt tills reagensen upplösts;

B. 15 droppar reagens 2, skaka lätt och låt stå 3-4 minuter.

4. Ställ båda provrören i vattenprovbehållaren: provröret med reagenstillsats i behållarens släta del, röret med obehandlat akvarievatten (blindprov) i behållarens skårade del.

5. Vrid färgskalan under vattenprovbehållaren tills färgen på provvätska med reagens motsvarar färgen på färgkortet under blindprovet.

6. Avläs fosfathalten i skåran på vattenprovbehållaren.

Riskupplysningar och skyddsanvisningar för reagens 2:

Innehåller H2SO4 < 15 %

Riskupplysningar:

R 36/38 Irriterar ögonen och huden.

Skyddsanvisningar:

S 1/2 Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn.

S 26 Vid stänk i ögonen spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

S 37/39 Använd lämpliga skyddshandskar och skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S 45 Vid olycksfall eller illamående krävs omedelbar läkarvård. Visa om möjligt upp denna bruksanvisning.

Lämna ett svar