Fakta: pH GH KH och nitrit

God vattenkvalité = Friska växter och fiskar

En bra vattenkvalité är av stor betydelse för dina fiskar och växter. Det är då bra, att känna till lite om de olika vattenparametrarna. PH (surhet), KH (karbonathårdhet), GH (totalhårdhet), NO2 (nitrit) och till sist NO3 (nitrat).

Det är viktigt att förstå vad de här olika värdena betyder så du snabbt kan rätta till, om något går fel. Vattenkvalitén beror på flera faktorer. De viktigaste faktorerna som påverkar vattenvärdena är ex. vis: vattenväxterna, dammfiskarna, vattenvolymen, djupet, bottenlagret, sedimenteringen m.m. Andra externa faktorer är: utfodring, ljuset, surheten i regnvattnet och vattenvärdena i ditt ledningsvatten m.m. Ofta uppnår du en biologisk jämvikt, men eftersom trädgårdsdammar och akvarium sätts upp av människor och vattenvolymen är relativt liten är det lätt att något går fel. En del vattenväxter och dammfiskar är mycket känsliga för ändringar i vattenkvalitén. Du måste därför ibland ge en hjälpande hand. Regelbundna tester sparar tid, pengar och ger dig mer glädje av din trädgårdsdamm. Att testa vattnet regelbundet ger dig också möjlighet att korrigera eventuella felaktigheter i god tid innan ex. vis dammfiskarna eller vattenväxterna börjar visa sjukdomssymptom.

pH (surhet)

PH mäts i en skala från 0 till 14 där pH 7 är neutralt. Om pH värdet är under 7 är det surt och över 7 kallas det alkaliskt. PH värdet i trädgårdsdammar och akvarium svänger normalt något mellan dag/natt. De här svängningarna beror till en del av ändringar i CO2 (koldioxidhalten) som beror bl.a. på växterna. Under dagen stiger normalt pH värdet för att under natten åter falla tillbaka till sitt normala värde. PH värdet är mycket viktigt för alla levande organismer i trädgårdsdammar och akvarium. Det är inte pH värdet i sig självt utan också hur det samverkar med andra värden och faktorer. Exempelvis: KH värdet påverkar hur stor buffertverkan det finns i vattnet. Lågt KH värde gör att pH värdet lätt svänger kraftigt över ett brett spektrum. Höga pH värden gör att relativt ofarligt ammonium (NH4+) snabbt går över till det mycket giftigare ammoniak (NH3). Om ditt pH värde går över 7,8 bör du kontrollera ammoniak värdet regelbundet. Idealiska pH värdet är i akvarium 6,8-7,5 och i trädgårdsdammar 6,5-7,5. Justera alltid pH värdet långsamt eftersom snabba förändringar kan vara skadliga. Du kan både höja och sänka pH-värdet med hjälp av olika preparat.

När du testar vattnet kan testerna ibland visa fel beroende på ett lågt KH värde: Tillförlitligheten av pH testet kan påverkas om KH värdet är mycket lågt (dålig buffertverkan). Det beror på att de påverkande ämnena (sura och alkaliska) inte finns i tillräcklig mängd för att registreras av pH testen. Om KH värdet är under 4 är det inte säkert att pH värdet visas korrekt av testet. Låga KH värden kan resultera i stora svängningar av pH värdet. Vi rekommenderar därför att höja KH värdet till minst 4. Det görs enkelt med kalk eller dolomitkross. I de flesta fall är det ovanligt med KH under 4.

Läs mer om testset…

Hårdhet

För akvarium och trädgårdsdammar är både total och karbonathårdhet viktiga komponenter. Från biologisk synvinkel är totalhårdheten viktigast. Inom rimliga ramar anpassar sig växter och fiskar till skiften av totalhårdheten. Karbonathårdheten (KH) är mycket viktig biokemiskt eftersom det direkt påverkar pH och kodioxidhalten (CO2).

GH – Totalhårdheten

GH är summan av alla ämnen som är lösta i vattnet och påverkar hårdheten. Det kan vara salter av kalcium och magnesium samt olika sulfater, kloriner och karbonater. GH är vad som i dagligt tal kallas att vattnet är hårt respektive mjukt. Olika dammfiskar och vattenväxter föredrar mjukt eller hårt vatten. Orsaken till det är att hårdheten påverkar cellmembranen, tillväxt, transporten av olika salter, njurfunktioner hos fiskar samt möjligheten att ta upp olika mineraler och spårelement. De idealiska värdena av GH är i akvarium 6-12o och i trädgårdsdammar 7-14o.

Karbonathårdhet – (Buffertverkan)

KH medverkar till den totala hårdheten (GH) men mäter främst olika salter av karbonater och bikarbonat. Genom förmågan att binda sura ämnen i vattnet är KH värdet viktigt för buffertverkan i vattnet med hänsyn till surheten. Viktigt är att förstå att KH värdet direkt påverkar vattnets pH och CO2 halt som är viktigt, för speciellt växterna. KH värdet har en tendens att sjunka i varmt vatten när den bioligiska processen är hög och binder olika karbonater i vattnet. Om KH värdet sjunker under 4o börjar en del fiskar och växter må dåligt. I nyinredda dammar är ofta KH värdet i början för lågt. De idealiska värdena i akvarium för en bra buffertverkan är mellan 4o – 12o och i trädgårdsdammar 6o – 12o. Om KH är för lågt tillsätt hårt vatten eller KH höjare. Om KH är för högt tillsätt mjukt vatten eller filtrera över torv.

Nedbrytning av avfallsämnen och biologisk stabilitet

I naturen, bryts biologiskt avfall som avfallsprodukter från fiskar och växter inkl. döda organiska ämnen ner och återanvänds. Det fungerar som en kompost där mikroorganismer bryter ned avfallsämnen så det åter kan tas upp i det naturliga kretsloppet. Avfallsämnena bryts ner till ammonium – nitrit och slutligen till nitrat som vattenväxterna och olika bakterier tar upp som näring. Processen underhålls av olika mikroorganismer. Halten av nitrit och nitrat säger oss lite om hur den biologiska jämvikten fungerar. Det här bestämmer hur din trädgårdsdamm eller akvarium i praktiken fungerar. NO2 Nitrit bildas när syrekrävande bakterier (nitrogena) bryter ner restprodukter från fiskar och växter. Ej uppäten fiskmat m.m. Nitrit är giftigt för fiskarna. Andra sorters syrekrävande bakterier har förmågan att i sin tur bryta ner nitrit till nitrat (NO3). Genom att mäta halten av nitrit (NO2) kan du se om det finns tillräckligt med bakterier för att bryta ned (NO2) till (NO3) i samma ögonblick nitriten bildas. De nödvändiga bakterierna är beroende av att syrehalten är god. Bra filtermaterial, pumpar som inte stängs av på natten o.s.v. Bakterierna är också känsliga för häftiga pH svängningar. De är också känsliga för olika fiskmediciner, antibiotika och andra kemikalier. Ett högt nitritvärde (NO2) visar att den biologiska nedbrytningen fungerar dåligt. Nitrithalten skall inte överskrida 0,3ng/liter. Om nitrithalten är för hög är det i det akuta läget nödvändigt att göra stora vattenbyten ibland flera gånger. Mät nitrithalten regelbundet och kontrollera att den sjunkit till acceptabla nivåer. Mycket nitrit dödar dina fiskar snabbt. För att hindra uppkomsten av nitrit är det en god idé att regelbundet tillsätta nedbrytningsbakterier i någon form.

Orsaker till hög nitrithalt (NO2)

 • Mycket avfallsämnen i vattnet (kontrollera att du inte har mycket bottensediment liggande).
 • Fisken matas mer än den äter upp.
 • Döda fiskar eller andra djur.
 • Inte tillräckligt med nedbrytningsbakterier.
 • Plötsliga förändringar i pH (kontrollera KH).
 • Dåligt eller igensatt filtermaterial.
 • Mediciner har doserats i vattnet.
 • Syrebrist i vattnet (kontrollera att pumparna inte stängs av på natten).
 • Nyinstallerad trädgårdsdamm eller akvarium där fiskarna matas för mycket.

Nitrat

Det sista steget i nedbrytningsprocessen är när nitrit omvandlas till nitrat. Nitrat kan växterna ta upp som näring eller också kan det brytas ned i en icke syrekrävande process till kväve. I rimliga mängder är nitrat ofarligt för fiskarna. Akvarieväxter och trädgårdsdammens undervattenväxter tar upp nitrat i små mängder. Det kan därför lätt uppstå alger om inte överblivet nitrat avlägsnas. Det kan i akvarium och mindre trädgårdsdammar göras med regelbundna delvattenbyten. I trädgårdsdammar gör också sumpväxterna ett bra jobb. En regel är att halva vattenytan skall vara täckt av växter. En lämplig nivå på nitrathalten är helst under 25 mg/l vatten för att minska risken för alger. Fisken tål utan vidare 50-100 mg/l. Det bästa sättet att minska nitrathalten är regelbundna delvattenbyten. Kranvatten kan i en del fall ha höga nitratvärden speciellt om källan ligger på jordbruksmark. Testa regelbundet det vatten du tillför.

Orsaker till höga halter av nitrat

 • För många dammfiskar.
 • Inte tillräckligt mycket vattenväxter eller att de är i dålig kondition.
 • Regelbundna delvattenbyten har inte genomförts.
 • Dåliga förhållanden för nedbrytningsbakterier.

Har du för höga halter skall du minska fiskantalet, ge mindre fiskmat, sätta i mer vattenväxter eller bygga ett biologiskt filter.

Lämna ett svar